You are here

Od čega zavisi maksimalna snaga mišića u realnim uslovima

Mogućnost ispoljavanja maksimalne snage mišića u realnim uslovima zavisi od više faktora

- režima rada: najveća snaga postiže se pri amortizujućem režimu (ekscentričnim kontrakcijama)

- dužine mišića: snaga mišića smanjuje se približno srazmerno kvadratu smanjenja njegove dužine. Mišić ispoljava maksimalnu snagu kada je potpuno istegnut, a najmanju snagu kada je maksimalno skračen. Kod istegnutosti je ponačana refkeksna stimulacija (miotatički refleks), koji pojačava efekt vežbanja. Zato se vežbe snage rade iz početnog položaja u kome je mišić optimalno istegnut.

- jačine suprostavljanja mišića antagonista: napetost mišića antagonista "koči" mišiće koji vrše pokret, odnosno smanjuje im snagu. Sa povećanjem koordinacije antagonisti se više relaksirajui pri najintenzivnijim kontrakcijama agonista, tako da im dozvoljavaju ispoljavanje najveće sile i snage.

- odnosa kratke sile mišića i kratke sile tereta: menja se u toku pokreta , a najnepovoljniji je u momentu kada se deo tela koji se pomera, nalazi u horizontalnom položaju. Ako je ugao u zglobu lakta 90stepeni, a podlaktica u horizontalnom položaju, krak sile tereta je oko 10 puta veći od kraka sile bicepsa - da bi se podlaktica postigla biceps mora da ispolji 10 puta veću silu od sile tereta.

- ugladejstva sile mišića na kost menja se u toku pokreta: sila vučenja mišića razlaže se na tangencijalnu komponentu (od koje zavisi veličina obrtnog momenta, odnosno sam pokret) i radikalnu komponentu (koja povećava ili smanjuje pritisak na aktivni zglob); pri uglu od 90 stepeni sva sila vučenja koristi se za stvaranje obrtnog momenta.

- ciklusa istezanja - skraćenja: u prirodnim uslovima često koncentričnoj kontrakciji (npr.skok u vis iz mesta) neposredno predhodi ekscentrična kontrakcija optimalne brzine i amplitude (spuštanje u počučanj), nakon čega se koncentrična kontrakcija ostvaruje većom silom i brzinom, pa se time postiže i veća snaga (viši skok u vis).

Galerija: 
Stamen Ranđelović
Fitness trener