You are here

Reumatoidni Artritis (RA)

Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolesti ne uvek jasnog porekla, toka i posledica, a karakterišu ih smetnje pri pokretima u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima. Ove bolesti su praćene upalnim procesom, bolom, otokom i smanjenom pokretljivošću. Osnovna podela bi bila na: zapaljenske, koje su uglavnom autoimune, degenerativne, koje nastaju usled propadanja hrskavice zgloba, i vanzglobne reumatske bolesti gde su oštećeni drugi elementi sistema za kretanje (mišići, fascije, ligamenti i tetive). Postoje i metaboličke reumatske bolesti kao što je giht. Od faktora rizika na nastanak i razvoj reumatskih bolesti veliki značaj ima genetika, infekcije, loše životne navike, životna dob, zanimanje, pol i dr.

RA predstavlja hroničnu multisistemsku bolest nepoznate etiologije, imunološki posredovanu, za koju je karakterističan perzistentni inflamatorni sinovitis, koji obično simetrično zahvata periferne zglobove. Glavno mesto nastanka zapaljenja predstavlja sinovijalna membrana zbog čega se osnovna promena i naziva sinovitis. Tokom vremena, reumatoidni artritis (RA) dovodi do deformacije, disfunkcije, ukočenosti i bolova zahvaćenih zglobova.

Od RA boluje oko 0,8% populacije, žene tri puta češće. Učestalost raste sa starošću, sa početkom obično u četvrtoj ili petoj deceniji.

Bolest počinje postepeno simetričnim zahvatanjem najpre malih zglobova šake i stopala, a zatim i svih perifernih, praćena opštim simptomima, kao što su: malaksalost, zamor, gubitak apetita i telesne mase, povišena telesna temperatura. Simptomi su veoma karakteristični: bol i otežana je pokretljivost, a od vidljivih promena koje su ređe, javljaju se otok i crvenilo, ili modra boja na koži, uz bolnu osetljivost na dodir i pokret u zglobovima. Karakteristična je jutarnja ukočenost. Perzistentno zapaljenje dovodi do deformacije. Vanzglobne manifestacije RA zahvataju skoro sve organe i organske sisteme: kutane, pulmonalne, okularne, hematološke, kardiološke, neurološke.

Dijagnostika nije komplikovana ako bolesnik ima jasne manifestacije bolesti. Anamneza i fizikalni pregled sa detaljnim pregledom svih zglobova usmeravaju na dalje analize- krvnu sliku, sedimentaciju, određivanje reumatoidnog faktora (RF- koji je pozitivan kod više od polovine obolelih), analiza sinovijalne tečnosti, radiografija.

Za dijagnozu reumatoidnog artritisa je potrebno najmanje 4 kriterijuma koji moraju biti prisutni minimum 6 nedelja:

  1. jutarnja ukočenost

  2. artritis 3 ili više zglobova

  3. istovremena simetrična zahvaćenost

  4. reumatoidni noduli

  5. reumatoidni faktori u serumu

  6. radiografske promene.

Diferencijalno dijagnostički uzeti u obzir giht, psorijazni artritis, infektivni artritis, osteoartritis.

Lečenje ove hronične bolesti iziskuje veliko strpljenje i pacijenta i lekara, i primenu različitih metoda koje mogu ublažiti bol i neprijatnosti koje ona nosi.

Ciljevi su: ublažiti bol, smanjiti zapaljenje, poboljšati/održati funkciju, sprečiti oštećenje zglobova, kontrola sistemskih manifestacija. Važna je edukacija pacijenta o bolesti, zaštita zglobova, higijensko-dijetetski režim. Fizikalna i radna terapija koje se primenjuju za jačanje periartikularne muskulature, eventualno ortopedska pomagala. Fizikalne terapije su neophodne u lečenju reumatskih bolesnika. Imaju svoje mesto u terapiji bola ali su ključ za održavanje  funkcionalne sposobnosti – pokretljivosti lokomotornog aparata. Medikamentozno, u upotrebi su: aspirin ili NSAIL, kortikosteroidi intraartikularno ali i sistemski, antireumatski lekovi koji modifikuju bolest (npr. metotreksat) uz edukacije pacijenata i stalne kontrole zbog toksičnosti. Biološka terapija uspostavlja efikasnu kontrolu bolesti većine pacijenata, i može da uspori progresiju oštećenja zglobova uz smanjenje invalidnosti. Imunosupresivna terapija je rervisana za pacijente za koje terapija lekovima koji modifikuju bolest kao i biološka terapija nisu imali uspeha. Hirurgija se razmatra u teškim funkcionalnim oštećenjima usled deformiteta.

 

Aleksandra Branković
Lekar - savetnik za sportske povrede